Våre etiske retningslinjer

Utleiepatners verdier gjelder for hele virksomheten og det etiske regelverket gjelder for alle medarbeiderne i Utleiepartner-konsernet.
Verdiene er grunnlaget for våre etiske retningslinjer.

Antidiskriminering og trakassering

Grunnleggende menneskerettigheter skal respekteres av alle medarbeidere i Utleiepartner og viktige internasjonale konvensjoner skal respekteres.

Diskriminering eller annen trakassering på grunn av hudfarge, kjønn, religion eller andre omstendigheter aksepteres ikke i Utleiepartner-konsernet. Det ytre miljø skal ivaretas gjennom bevisste valg, og ved å utvikle og anvende miljøvennlige løsninger og teknologi. Alle internasjonale regler om ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forbud mot barnearbeid skal etterleves. Kjøp/salg av seksuelle tjenester i tjeneste eller oppdrag for Utleiepartner aksepteres ikke.

Antikorrupsjon

Utleiepartner tar avstand for enhver form for korrupsjon. Med korrupsjon menes å gi, motta, kreve eller på annen måte å overføre utilbørlige fordeler, som kan være egnet til å påvirke medarbeideres eller andres handlinger for Utleiepartner. Den enkelte leder og den enkelte medarbeider er ansvarlig for å sette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldene retningslinjer for gaver og andre fordeler.

Medarbeidere i Utleiepartner kan bare motta fordeler begrenset til den nasjonale årlige skattegrense til enhver tid. Eventuelle tvilsspørsmål skal tas opp med nærmeste leder innen beslutninger fattes. Eventuell sponsing av eller andre tilskudd til arrangementer, virksomheter eller annet besluttes av ledergruppen med mindre interne retningslinjer gir konkret anvisning på annet.

Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og personvern

Utleiepartner skal følge alle gjeldende lover og forskrifter som regulerer datasikkerhet for personlige opplysninger for sine ansatte og forretningspartnere. Vi samler, lagrer, prosesserer og bruker data utelukkende for legitime forretningsårsaker eller om det er lovpålagt.

Taushetsplikt skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som er konfidensiell eller som på annen måte kan skade Utleiepartner sin virksomhet eller omdømme. I dette ligger også at all ekstern kommunikasjon skal godkjennes av ansvarlig leder. Dessuten skal de til enhver tid foreliggende krav til personvern etterleves. Det betyr bl.a. at krav til oppbevaring, lagring og sletting av informasjon skal etterleves.

Inhabilitet og private interesser

Dersom det foreligger forhold som kan påvirke tilliten til en medarbeiders upartisket i forbindelse med utøvelse av arbeidet, eller det av andre kan bli stilt spørsmål om dette, plikter medarbeideren av eget tiltak å ta dette opp med nærmeste leder på forhånd.

Dette medfører bl.a. at ulike tillitsverv eller andre ikke uvesentlige privatøkonomiske interesser på forhånd skal avklares med overordnet. Dessuten skal betalte bierverv eller andre oppdrag som kan påvirke arbeidsforholdet skriftlig avklares på forhånd med nærmeste leder.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle ansatte har rett til å arbeide i et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Alle har et personlig ansvar for å etterleve våre regler for HMS. Vi er opptatt av miljø og arbeider kontinuerlig for at virksomheten skal ha minst mulig påvirkning av miljøet. Alle ansatte plikter å sørge for at jobbutførelse ikke svekkes ved bruk av alkohol eller narkotika, inkludert reseptfrie eller reseptbelagte medisiner.

Vi har også en rekke strenge retningslinjer for sikkerhet på arbeidsplassen og med arbeid med Utleiepartners utstyr generelt. Alle som fører maskiner må ha maskinførerbevis eller kurs. Vi har også eget egnet arbeidstøy og sikkerhetsutstyr til montørene våre.